Strona używa
plików cookies.

Akceptuję
Regulamin

§ 1. Informacje ogólne

 1. 1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego l-profit.pl oraz zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w tym serwisie.
 2. 1.2 Jeżeli w Regulaminie jest mowa o:
  1. 1.2.1 L-Profit - należy przez to rozumieć Serwis internetowy będący własnością L-profit Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Wilczyńskiego 23/201, (10-686 Olsztyn), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000457885, REGON 281488251, NIP 739-385-98-45, o kapitale zakładowym wysokości 5 000 zł (pięć tysięcy złotych), zwany dalej „Serwisem”,
  2. 1.2.2 Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, korzystającą z Serwisu lub jego Usług.
  3. 1.2.3 Formularzu – należy przez to rozumieć formularz internetowy stosowany przez Serwis, umożliwiający Użytkownikowi przekazanie L-profit Sp. z o.o. danych (w tym danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.) niezbędnych do założenia Konta Użytkownika i korzystania z Usług.
  4. 1.2.4 Koncie Użytkownika – należy przez to rozumieć bazę zawierającą dane Użytkownika służące do realizacji Usług przez Serwis i korzystania przez Użytkownika z Usług.
  5. 1.2.5 Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie treści tekstowe oraz utrwalenia wizualne, audialne i audiowizualne, w tym bazy danych i aplikacje publikowane, zamieszczane lub stosowane przez Serwis na stronach l-profit.pl lub za ich pośrednictwem.
  6. 1.2.6 Pakiecie - należy przez to rozumieć zestaw towarów i uprawnień do korzystania z płatnych Usług. Pakiety określa pkt. 2.3. Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Serwis może udostępniać Użytkownikom inne Pakiety w zależności od rozwoju oferowanych Usług w ramach serwisu L-profit.pl.
  7. 1.2.7 Przelewie elektronicznym - należy przez to rozumieć płatność wykonywaną przez Użytkownika z konta bankowego online, za pośrednictwem systemu Dot-Pay lub innych systemów płatności online.
  8. 1.2.8 Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin, który stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust 1 pkt. 1) ustawy, z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczna (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z póz. zm).
  9. 1.2.9 RODO - należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  10. 1.2.10 Usłudze - należy przez to rozumieć usługi świadczone drogą elektroniczną przez Serwis w serwisie internetowym l-profit.pl określone w par. 2. Regulaminu.

§ 2. Usługi świadczone przez Serwis

 1. 2.1 Usługami świadczonymi przez Serwis w ramach funkcjonowania serwisu internetowego l-profit.pl są w szczególności:
  1. 2.2.1. Usługi informacyjne - udostępnianie treści na indywidualne żądanie Użytkownika (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL) - dotyczy wszystkich stron l-profit.pl
  2. 2.2.2. Użytkownik oświadcza, że akceptuje, iż wybrane Usługi świadczone w ramach serwisu l-profit.pl są płatne.
  3. 2.2.3. Rozliczenie następuje po zakończeniu każdego miesiąca. Pierwszego dnia każdego miesiąca zostaje wystawiona faktura.
  4. 2.2.4. Użytkownik nie ponosi żadnych opłat, jeśli w danym miesiącu w rzeczywistości nie miała kursantów.
  5. 2.2.5. Faktury dostępne są do pobrania online po zalogowaniu na konto użytkownika lub wysyłane automatycznie na adres e-mail zapisany na koncie Użytkownika.

§ 3. Formularz zgłoszenia

 1. 3.1. Z momentem zaakceptowania postanowień Regulaminu Użytkownik staje się stroną umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej pomiędzy Użytkownikiem, a Serwisem, której treść stanowią postanowienia Regulaminu, jak również wszelkie oświadczenia i zastrzeżenia Serwisu zawarte w treści serwisu l-profit.pl.
 2. 3.2. Akceptacja postanowień Regulaminu stanowi oświadczenie woli Użytkownika o związaniu się postanowieniami Regulaminu i zasadami korzystania z Usług zawartymi w Serwisie, jako zobowiązaniami w zakresie umowy o korzystanie z Usług.
 3. 3.3. Użytkownik oświadcza, że wszelkie dane, które zawarł w Formularzu są w całości prawdziwe, aktualne i pełne oraz że stanowią jego rzeczywiste dane osobowe.
 4. 3.4. Użytkownik zobowiązuje się do zastosowania najwyższej staranności w zakresie ochrony nazwy Konta Użytkownika (login) oraz przyjętego przez użytkownika hasła przed dostępem osób nieuprawnionych.
 5. 3.5. Zasady przetwarzania danych osobowych zawartych w Formularzu określa pkt. 7 Regulaminu.

§ 4. Reklamacje

 1. 4.1. Zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu l-profit.pl, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach l-profit.pl mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego pocztą elektroniczną na adres: kontakt@l-profit.pl. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Serwis w terminie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji. W tym terminie Użytkownik zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu złożonej reklamacji wiadomością w postaci elektronicznej wysłaną na adres e-mail wskazany w reklamacji.
 2. 4.2. Serwis zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
 3. 4.3. Reklamacje składane do Serwisu, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem l-profit.pl nie będą rozpatrywane. Serwis nie ma obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za realizację reklamacji.
 4. 4.4. Prawo odstąpienia od umowy zakupu towaru
  1. 4.4.1. Użytkownik ma prawo bez podawania przyczyny odstąpić od zawartej umowy w ciągu 14 dni liczonych od momentu zawarcia umowy. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  2. 4.4.2. Użytkownik korzystający z prawa odstąpienia od umowy powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W tym celu Użytkownik może skorzystać z gotowego formularza (http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/prawo-odstapienia-od-umowy/forma/) lub sporządzić je samodzielnie. Oświadczenie należy dostarczyć drogą pocztową na adres wskazany w pkt 1.2.1 Regulaminu lub drogą elektroniczną na adres kontakt@l-profit.pl. W przypadku złożenia oświadczenia drogą elektroniczną Serwis potwierdzi odebranie wiadomości poprzez wysłanie do Użytkownika wiadomości e-mail.
  3. 4.4.3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Użytkownika umowę uważa się za niezawartą. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, Serwis zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę w taki sam sposób, w jaki została ona uiszczona.
  4. 4.4.4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

§ 5. Dane osobowe

 1. 5.1. Administratorem danych osobowych jest L-profit Sp. z o.o.. Pełne dane administratora danych osobowych: L-profit Spółka z o.o., z siedzibą w Olsztynie, 10-686, ul. Wilczyńskiego 23/201, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000457885, numer NIP 739-385-98-45, REGON: 281488251, kapitał zakładowy: 5 000,00 PLN.
 2. 5.2. L-profit Sp. z o.o. jako administrator danych gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO.
 3. 5.3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celach związanych z umożliwieniem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę i ich prawidłowego wykonania, w szczególności w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie danej Usługi, realizacji zamówień, rozliczenia (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi, a także w celach archiwizacyjnych, kontaktowych bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń. Dane osobowe mogą być przetwarzane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów L-profit Sp. z o.o., tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, marketingu własnych produktów i usług prowadzonego w formie tradycyjnej (papierowej).
 4. 5.4. Podstawą przetwarzania danych osobowych może być udzielona zgoda (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – w przypadku jej udzielenia. Dane osobowe pozyskane w wyniku udzielenia zgody są przetwarzane w celach wynikających z jej treści (np. w celu kierowania treści marketingowych w formie elektronicznej, telefonicznej). Udzielona zgoda może zostać wycofana przez Użytkownika w każdym czasie. Zaprzestanie korzystania przez Użytkownika z Usług nie skutkuje automatyczną utratą ważności udzielonych zgód.
 5. 5.5. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie Użytkownikowi profilu, w celu prowadzenia analiz lub przewidywania jego preferencji, zachowań, postaw i dostosowywania informacji przekazywanych w wyniku korzystania z Usługi do potrzeb Użytkowników.
 6. 5.6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Usługi. Podjęte przez Użytkownika czynności, które skutkować będą pozbawieniem Serwisu prawa do przetwarzania danych osobowych Użytkownika mogą wpływać na brak możliwości realizacji przez Serwis Usług.
 7. 5.7. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Serwisu, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania.
 8. 5.8. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z Usług są przetwarzane przez okres korzystania z Usług a po zakończeniu świadczenia Usług do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dla celów podatkowo – księgowych dane osobowe są przetwarzane przez okres 6 lat od dnia świadczenia Serwisu uzasadniającego dokonanie rozliczeń podatkowo – księgowych.
 9. 5.9. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem.
 10. 5.10. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6. Zasady korzystania z serwisu l-profit.pl

 1. 6.1. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
  1. 6.1.1 dostępu do sieci Internet;
  2. 6.1.2 indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
  3. 6.1.3 konta Użytkownika w Serwisie;
  4. 6.1.4 skonfigurowanej prawidłowo przeglądarki internetowej Mozilla Firefox w podanej wersji lub nowszej: 34.05 lub przeglądarki Google Chrome.
 2. 6.2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami etykiety, a w szczególności do:
  1. 6.2.1 korzystania z Serwisu w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników,
  2. 6.2.2 powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.
  3. 6.2.3 powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i postanowienia niniejszego Regulaminu,
  4. 6.2.4 powstrzymywania się od jakichkolwiek działań narażających Serwis na straty finansowe, w szczególności poprzez przekazywanie zakupionego dostępu do testów innym Użytkownikom,
  5. 6.2.5 przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób.
 3. 6.3. Użytkownikowi zabrania się:
  1. 6.3.1 utrudniania innym Użytkownikom korzystania z L-profit.pl, w tym przez ingerencję w poszczególne jego elementy w sposób, do którego elementy te nie są przystosowane,
  2. 6.3.2 podejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych innych Użytkowników, w tym podejmowania prób odgadnięcia haseł,
  3. 6.3.3 zamieszczania w L-profit.pl lub wykorzystywania skryptów i programów, które mogą zakłócić funkcjonowanie łączy, w tym zwłaszcza skryptów powodujących sztuczne pobrania plików lub
  4. 6.3.4 podejmowania działań, w jakiejkolwiek postaci, mających na celu promowanie, popularyzowanie czy reklamowanie produktów lub usług za pośrednictwem Serwisu,
  5. 6.3.5 umieszczania materiałów (tekstów, stron, grafik, nagrań audio i wideo itp.) zawierających treści sprzeczne z prawem, a w szczególności treści pornograficzne, treści o charakterze pornografii z udziałem dzieci oraz zwierząt lub z użyciem przemocy, materiałów propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania zabezpieczeń danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów, treści nawołujących do nienawiści na tle etnicznym, rasowym, religijnym lub jakimkolwiek innym oraz propagujących faszyzm, nazizm oraz inne zbrodnicze ideologie.
 4. 6.4. Serwis może zaprzestać świadczenia usług, w tym usunąć konto Użytkownika, w razie korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z:
  1. 6.4.1 jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich,
  2. 6.4.2 obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami etykiety.
 5. 6.5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. 6.5.1 szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu;
  2. 6.5.2 uniemożliwienie korzystania z Serwisu, jeżeli nastąpiło to wskutek zdarzeń, których Serwis przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;
  3. 6.5.3 skutki powstałe w wyniku wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła do konta Użytkownika;
  4. 6.5.4 utratę danych wynikłą z awarii sprzętu, systemu lub innymi okolicznościami niezależnymi od Serwisu;
  5. 6.5.5 szkody powstałe wskutek niedostarczenia lub opóźnień wysyłanych wiadomości z przyczyn niezależnych od Serwisu.
  6. 6.5.6 treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. 7.1. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej Portalu w formie tekstu jednolitego.
 2. 7.2. Wszelkie czynności prawne zrealizowane przed datą wprowadzenia zmian Regulaminu będą wykonywane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 3. 7.3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy Prawo własności przemysłowej oraz ustawy Prawo prasowe.
 4. 7.4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających ze stosowania Regulaminu oraz umów zawartych na jego podstawie jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Serwisu.
Polityka cookies
 • Serwis L-profit nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 • Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy (który odwiedzasz) zapisane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smart fonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. Pliki cookies zawierają niezbędne informacje do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych (wykorzystywane są np. podczas logowania do konta pocztowego). Umożliwiają one również zapamiętanie naszych preferencji, personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści i dopasowania reklam. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu L-profit, którego właścicielem jest L-profit Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Wilczyńskiego 23/201.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • przechowywania towarów dodanych przez nas do koszyka zakupów
  • prezentacji reklam w sposób uwzględniający nasze zainteresowania czy miejsce zamieszkania;
  • tworzyć anonimowe statystyki odwiedzalności serwisów
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Ten rodzaj plików zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana stronę.
 • W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 • Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

Niestety, ale ta strona dostępna jest tylko do przeglądania w przeglądarce internetowej i nie można jej drukować.